Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring Farah Lutvica

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1.
Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: Farah Lutvica die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het
aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en
diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering,
alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het
kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject,
dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
Artikel 2.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen
van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de
uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op
deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.
Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven; 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare
informatie.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot
een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij
opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar
normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van
nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen
en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening
te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar
kenbaar behoorde te zijn;
Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer
dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan
gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. 2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst
schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is,
dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg
dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover
tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 7. Geheimhouding 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming
van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. Artikel 8. Intellectuele
eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de
overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder
respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de
stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en
auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of
verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 Artikel 9. Betaling 1. Betaling dient
tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de
vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat
verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de
opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever
te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
schadeplichtig kan worden.
 2. Ingeval van betalingsverzuim is de
opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande
vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van
de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd
ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel 10. Incassokosten In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige
betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte
bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten
verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a. Voor zover opdrachtgever niet
handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding
ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt
berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten,
voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet
alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag
van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of
bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4
BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan
15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor
iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de
opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van
de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer
of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het
bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten
algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat
opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere
indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
uitgesloten. Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus,
training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een
opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee
te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling
van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject
heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training,
begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor
aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos
geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag
van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van
het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een
week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee
na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname
tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere
omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang
van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q.
verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief
dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van
90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het
geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te
zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de
andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende
partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan
opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal
opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
2. De persoonsgegevens en verslaglegging zullen worden opgenomen in een
digitale werkomgeving en opdrachtgever gaat akkoord met deze vorm van
verslaglegging.
Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter,
zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement
waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Privacy Verklaring

 

Farah Lutvica, gevestigd aan Tweede Jansteenstraat 115-1 1074 CN Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.farahlutvica.com

Tweede Jansteenstraat 115-1 1074 CN Amsterdam Nederland

+610444573

Farah Lutvica is de Functionaris Gegevensbescherming van Farah Lutvica Hij/zij is te bereiken via farahlutvica@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Farah Lutvica verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Farah Lutvica verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven
– gezondheid
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Farah Lutvica verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Farah Lutvica analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Farah Lutvica volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Farah Lutvica neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Farah Lutvica) tussen zit. Farah Lutvica gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Farah Lutvica bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Farah Lutvica deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Farah Lutvica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Farah Lutvica jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Farah Lutvica gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Farah Lutvica gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Farah Lutvica en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar farahlutvica@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Farah Lutvica wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Farah Lutvica neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via farahlutvica@gmail.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren is 2 jaar na gegevensverzameling

 

(Visited 9 times, 1 visits today)