Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Artikel 1. Algemeen

Farah Lutvica staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64882411. Deze voorwaarden zijn voor alle website’s van Farah Lutvica en op alle diensten en leveringen van Farah Lutvica van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Farah Lutvica behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Alle hypnotherapie en 1-1 coaching sessies kunnen worden opgenomen doormiddel van video opname, deze zijn voor eigen studie en mogen teruggekeken worden door cliënt via apparatuur van Farah Lutvica in bijzijn van Farah Lutvica. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt tenzij voor de sessie dit bij aanmelding nadrukkelijk is aangegeven door Farah Lutvica en schriftelijk is ondertekend door cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een client/klant. Farah Lutvica is gerechtigd aanmeldingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld indien dit wordt gevraagd. De client/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 48 uur van te voren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Farah Lutvica het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de client in rekening te brengen.

Door het aanmelden/registreren via www.farahlutvica.com, www.farahlutvica.nl of andere website’s van Farah Lutvica en/of aankopen van een product of dienst, gaat de client/consument automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Farah Lutvica zal de gegevens van de client nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De client kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en en bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

Het afmelden van een individuele coaching-sessie dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 Farah Lutvica behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

4.3 Farah Lutvica kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingssproces. Aan de aanmelding van een client kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

5.2. De kosten van 1 coaching-sessie of een totaal programma wordt door Farah Lutvica via de mail bevestigd, tenzij directe online betaling via de website van toepassing is.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Farah Lutvica of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud, productinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Farah Lutvica of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd

7.1 Farah Lutvica hanteert op producten, trainingen, opleidingen en evenementen een bedenktijd (herroepingsrecht) van 7 dagen na aanmelding/bestelling, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per product of dienst en tenzij aan het product, training, opleiding en/of evenement gedurende deze periode is deelgenomen. Na deze 7 dagen is het volledige cursusgeld verschuldigd. Farah Lutvica biedt cursisten die annuleren na 7 dagen na aanmelding, de mogelijkheid om binnen een jaar alsnog deel te nemen aan de training waarvoor oorspronkelijk is aangemeld. Dit alleen mits de training gegeven wordt dat jaar en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Is er een aanmelding gedaan voor de gehele opleiding en is de opleiding al van start gegaan, dan is het niet mogelijk om de resterende module(s) te annuleren. Op behandelingen (sessies) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de client/cursist, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd onder punt 7.1, wanneer deze het product of de (online) training om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar bestelling/inschrijving binnen 7 dagen na plaatsing annuleren.

7.3 Indien de klant, met inachtneming van de in punt 7.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal Farah Lutvica het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. Farah Lutvica behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Farah Lutvica is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Farah Lutvica tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

Farah Lutvica heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Farah Lutvica gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacy Policy

Privacy verklaring van Farah Lutvica.nl
  FARAH LUTVICA respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. FARAH LUTVICA verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Farah Lutvica.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
FARAH LUTVICA verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat Farah Lutvica onderdeel is van advertentienetwerken zoals YouTube en Facebook)
  – Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@farahlutvica.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FARAH LUTVICA verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder: FARAH LUTVICA verstuurt zijn klanten een nieuwsbrief (FARAH LUTVICA Update). Uw naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd, wanneer u diensten van ons afneemt of uzelf heeft ingeschreven in een formulier. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
 – Om te evalueren

- om een coaching-sessie in te plannen of te bevestigen


– FARAH LUTVICA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Het verbeteren en monitoren van de gebruikerservaring met Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google servers in de Verenigde staten en daar opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
– FARAH LUTVICA volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– FARAH LUTVICA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  – Facebook en Twitter: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+ . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FARAH LUTVICA zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
  – 7 jaar voor financiële en fiscale gegevens

5. Delen van persoonsgegevens met derden
  FARAH LUTVICA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FARAH LUTVICA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 FARAH LUTVICA gebruikt functionele, analytische en advertising (tracking) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FARAH LUTVICA gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer we dat verzoek doen vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. FARAH LUTVICA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. FARAH LUTVICA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FARAH LUTVICA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Farah Lutvica

FARAH LUTVICA heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 – DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

9. Aanpassen privacy statement
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.